Anna Borkowska

Psycholog, socjoterapeutka. Kierownik Zespołu Edukacji i Szkoleń w NASK Państwowy Instytut Badawczy. Specjalista w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Trener, realizator programów profilaktycznych. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach z zakresu wychowania oraz profilaktyki uzależnień. Jest autorką licznych programów szkoleniowych dla specjalistów, publikacji dotyczących profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, a także współautorką ogólnopolskiego Systemu oceny i rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego opracowanego w ramach programu European Drug Demand Reduction Action (EDDRA). Współpracuje m.in. z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Ekspert MEN w międzynarodowej grupie roboczej ds. przedwczesnego kończenia nauki (Early School Leaving) powołanej przy Komisji Europejskiej w latach 2011-2013. Przez wiele lat kierowała Wydziałem Wychowania i Profilaktyki ORE – centralnej placówki doskonalenia prowadzonej przez MEN.

 

 

 

Aleksandra Janiszewska.

Jest psychoterapeutą psychodynamicznym, trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, szkolenia oraz treningi interpersonalne. Ma doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi i młodzieżą. Od ponad 20 lat pracuje jako psychoterapeuta w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno Zakaźnym w Bydgoszczy, jest dyrektorem i liderem merytorycznym Ośrodka Socjoterapii Fundacji Praesterno oraz właścicielem firmy terapeutyczno – szkoleniowej

 

 

 

 

 

 

Czesława Marciniak

Specjalista terapii uzależnień, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, socjoterapeuta, edukator, nauczyciel dyplomowany, pedagog szkolny z 21-letnim stażem, certyfikowany instruktor programu profilaktycznego ”Trzeci Elementarz – czyli Program Siedmiu Kroków” oraz programu ”Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, członek Pierwszej Krajowej Kapituły ”Zachowaj Trzeźwy Umysł” (2009 -2010), Profilaktyk Roku (2005), Honorowy Profilaktyk (2014). Od 1998 r. jako z-ca Dyrektora Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy przez około 15 lat tworzyła, zarządzała i koordynowała działalnością Działu Profilaktyki „ BORPA”. Posiada ponad 40- letnie doświadczenie w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz jako nauczyciel akademicki w bydgoskich uczelniach. Jako autorka i współautorka programów profilaktycznych wdrażała je poprzez szkolenie realizatorów i prowadzenie z nimi superwizji. Prowadzi treningi interpersonalne, warsztaty tematyczne z różnymi grupami zawodowymi i wiekowymi oraz terapię indywidualną, konsultacje i poradnictwo pedagogiczne.

 

 

 

Janusz Sierosławski

Socjolog, pracownik Zakładu Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Prezes Zarządu Pracowni Badań i Inicjatyw Społecznych. Od przeszło 35 lat zajmuje się badaniami problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi. Autor polskich badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD). Przedstawiciel (Permanent Correspondent) Polski w Grupie Pompidou (Rada Europy) oraz w Grupie Ekspertów do Spraw Nadużywania Alkoholu i Innych Substancji Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Zdrowia Publicznego (Expert Group on Alcohol and Substance Abuse of Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-Being), ekspert Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (National Focal Point for European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction). Autor 130 recenzowanych publikacji naukowych – polskich i o zasięgu międzynarodowym. Ponadto jest autorem wielu publikacji w czasopismach specjalistycznych adresowanych do profesjonalistów w zakresie problemu uzależnień.

 

 

Robert Rejniak

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog; posiada również certyfikat terapeuty motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, członek Motivational Interviewing Network of Trainers. Od wielu lat współpracuje jako niezależny ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia. W ramach współpracy wdraża na terenie kraju jako trener i instruktor program Wczesnej Interwencji wobec młodych osób używających substancji psychoaktywnych „Fred goes net”. Posiada certyfikat realizatora programu „Candis”, Od 2007 roku kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy. Od ponad 20 lat zajmuje się profilaktyką i terapią uzależnień. Od 1995 roku kieruje oddziałem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, a od 2002 roku jest wiceprezesem Zarządu Głównego PTZN.

 

 

 

Jacek Charmast

Koordynator programów redukcji szkód Stowarzyszenia Jump 93, założyciel i koordynator programu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych w Warszawie, przewodniczący Stowarzyszenia Jump 93, były przewodniczący Komitetu Sterującego Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, w latach 1996-2009 pracował w placówkach Stowarzyszenia Monar w Krakowie i Warszawie, w 2002-2004 roku pełnił funkcję sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar.

 

 

 

Jacek Gąsiorowski

dr n. med., specjalista terapii uzależnień, internista, specjalista chorób zakaźnych, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Twórca w 2007 roku pierwszego we Wrocławiu programu substytucji lekowej dla osób uzależnionych od heroiny działający w ramach wielospecjalistycznej poradni zapewniającej osobom uzależnionym specjalistyczną opiekę specjalistów chorób zakaźnych (zakażenie HIV, zapalenia wątroby), internistów, dentystów, specjalistów terapii uzależnień, psychologów. Inicjator wprowadzenia do programu studiów medycznych zagadnień z zakresu redukcji szkód związanych z przyjmowaniem narkotyków oraz propagator medykalizacji terapii uzależnień i holistycznego podejścia medycyny do terapii człowieka uzależnionego. Autor i współautor ponad 200 prac naukowych, badacz w kilkunastu międzynarodowych badaniach klinicznych.

 

 

 

 

Piotr Oniszk

Ukończył studia na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego na kierunku praca socjalna i organizacja pomocy społecznej.
W latach 2003 – 2005 pracował w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych na stanowisku specjalisty ds. dydaktycznych. Od 2005 roku pracuje w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego)
na stanowiskach związanych z profilaktyką uzależnień. W tym czasie był również współrealizatorem projektu „Razem dla Mazowsza – edukacja w działaniu” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako przedstawiciel jedynej samorządowej jednostki organizacyjnej szczebla wojewódzkiego realizował projekt „Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków – faza II”, którego liderem
był Uniwersytet John Moores z Liverpoolu, a uczestniczyło w nim łącznie 15 organizacji
z 10 europejskich krajów. W roli eksperta uczestniczył także w projekcie „Wsparcie gruzińskiej profilaktyki uzależnień na poziomie lokalnym”, realizowanym przez Fundację Praesterno. Jest również autorem wykładów i artykułów dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom.

 

Jan Latkowski

Prawnik (Uniwersytet Warszawski, 1980) specjalizujący się w zakresie ekonomii społecznej (studia podyplomowe Uniwersytet Warszawski 2012-2013), w tym w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, projektami społecznymi i badawczymi. Od roku 1994 członek Zarządu Fundacji Praesterno, organizacji pozarządowej realizującej we współpracy ze szkołami w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Puławach i Wrocławiu programy z zakresu profilaktyki uzależnień współfinansowane ze środków własnych Fundacji oraz przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i samorządy terytorialne. W latach 2004–2016 członek władz Federacji Inicjatyw Oświatowych -związku stowarzyszeń i fundacji którego celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie. Od roku 2017 członek Rady Fundacji Innowacji Edukacyjnych „Mała szkoła”.

 

 

 

 

Sławomir Pietrzak

Psycholog. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończył organizowaną przez EMCDDA i ISCTE-IUL „European Drugs Summer School”. Obecnie pracuje w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, gdzie zajmuje się koordynacją działań wynikających z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Jest również prezesem Fundacji Pozytywnej Profilaktyki oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Współpracuje z redakcją kwartalnika „Serwis Informacyjny Uzależnienia”. W roli eksperta uczestniczył w projekcie „Wsparcie gruzińskiej profilaktyki uzależnień na poziomie lokalnym”, realizowanym przez Fundację Praesterno. Obecnie jest ekspertem w projekcie „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”, realizowanym przez Fundację Praesterno i Fundację Pozytywnej Profilaktyki. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje przede wszystkim na profilaktykę opartą na podstawach naukowych oraz na rozwijanie współpracy międzysektorowej w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.